اعتراض ترکیه به «کار شرم‌آور» وزیر خارجه امارات

اعتراض ترکیه به «کار شرم‌آور» وزیر خارجه امارات
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه به اقدام وزیر خارجه امارات که از آن به نام «کار شرم‌آور» یاد کرد، واکنش نشان داد تا ترکیه با یکی دیگر از متحدان منطقه‌ای عربستان دچار تنش شود.

اعتراض ترکیه به «کار شرم‌آور» وزیر خارجه امارات

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه به اقدام وزیر خارجه امارات که از آن به نام «کار شرم‌آور» یاد کرد، واکنش نشان داد تا ترکیه با یکی دیگر از متحدان منطقه‌ای عربستان دچار تنش شود.
اعتراض ترکیه به «کار شرم‌آور» وزیر خارجه امارات