اعتراض شرکت بن لادن به گزارش «سقوط جرثقیل» مکه

اعتراض شرکت بن لادن به گزارش «سقوط جرثقیل» مکه
شرکت عمرانی بن لادن به گزارش کمیته بررسی حادثه سقوط جرثقیل مکه، اعتراض کرد.

اعتراض شرکت بن لادن به گزارش «سقوط جرثقیل» مکه

شرکت عمرانی بن لادن به گزارش کمیته بررسی حادثه سقوط جرثقیل مکه، اعتراض کرد.
اعتراض شرکت بن لادن به گزارش «سقوط جرثقیل» مکه

دانلود سرا