اعتراض نماینده سابق پارلمان کویت به حامیان عربی اغتشاش در ایران

اعتراض نماینده سابق پارلمان کویت به حامیان عربی اغتشاش در ایران
استاد دانشگاه و عضو سابق پارلمان کویت از برخی دولتهای عربی به دلیل حمایت آن‌ها از اعتراض و اغتشاش در ایران و عدم اجازه به برگزاری این گونه اعتراض‌ها در کشورهای خود انتقاد کرد.

اعتراض نماینده سابق پارلمان کویت به حامیان عربی اغتشاش در ایران

استاد دانشگاه و عضو سابق پارلمان کویت از برخی دولتهای عربی به دلیل حمایت آن‌ها از اعتراض و اغتشاش در ایران و عدم اجازه به برگزاری این گونه اعتراض‌ها در کشورهای خود انتقاد کرد.
اعتراض نماینده سابق پارلمان کویت به حامیان عربی اغتشاش در ایران