اعتصاب جمع کثیری از کارکنان خطوط ریلی انگلیس، ایجاد هرج‌ومرج کرد+تصاویر

اعتصاب جمع کثیری از کارکنان خطوط ریلی انگلیس، ایجاد هرج‌ومرج کرد+تصاویر
کارکنان چند خط ریلی انگلیس در اعتراض به روزهای کاری و دستمزد، برای دومین روز طی هفته جاری اعتصاب گسترده‌ای را آغاز کردند که مسافران را با مشکل رفت و آمد مواجه کرده است.

اعتصاب جمع کثیری از کارکنان خطوط ریلی انگلیس، ایجاد هرج‌ومرج کرد+تصاویر

کارکنان چند خط ریلی انگلیس در اعتراض به روزهای کاری و دستمزد، برای دومین روز طی هفته جاری اعتصاب گسترده‌ای را آغاز کردند که مسافران را با مشکل رفت و آمد مواجه کرده است.
اعتصاب جمع کثیری از کارکنان خطوط ریلی انگلیس، ایجاد هرج‌ومرج کرد+تصاویر