اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند

اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: پس از مخالفت با افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند.

اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: پس از مخالفت با افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند.
اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند