اعطای وام یک میلیون تومانی به تعویض مخزن خودروهای گازسوز از دهم دی ماه

اعطای وام یک میلیون تومانی به تعویض مخزن خودروهای گازسوز از دهم دی ماه
مدیر امور اعتباری و وصول مطالبات پست بانک گفت: با توجه به نیاز به تعویض حدود ۲۰ درصد مخازن گاز خودرو‌های گازسوز کشور، پست بانک حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود برای اجرای این طرح اختصاص داد.

اعطای وام یک میلیون تومانی به تعویض مخزن خودروهای گازسوز از دهم دی ماه

مدیر امور اعتباری و وصول مطالبات پست بانک گفت: با توجه به نیاز به تعویض حدود ۲۰ درصد مخازن گاز خودرو‌های گازسوز کشور، پست بانک حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود برای اجرای این طرح اختصاص داد.
اعطای وام یک میلیون تومانی به تعویض مخزن خودروهای گازسوز از دهم دی ماه