اعلامیه‌های امام را چه کسی می‌نوشت؟

اعلامیه‌های امام را چه کسی می‌نوشت؟
یادگار امام می‌گوید: ولی امام،‌ تمامی اعلامیه‌هایشان را خودشان نوشته‌اند یک اعلامیه نیست، ‌مگر اینکه امام تمامی آن‌ را نوشته باشند. ما فقط گزارش‌ها را به امام می‌رساندیم و هم اکنون هم می‌رسانیم و باقی با امام بود و هست.

اعلامیه‌های امام را چه کسی می‌نوشت؟

یادگار امام می‌گوید: ولی امام،‌ تمامی اعلامیه‌هایشان را خودشان نوشته‌اند یک اعلامیه نیست، ‌مگر اینکه امام تمامی آن‌ را نوشته باشند. ما فقط گزارش‌ها را به امام می‌رساندیم و هم اکنون هم می‌رسانیم و باقی با امام بود و هست.
اعلامیه‌های امام را چه کسی می‌نوشت؟