افتخار و اقتدار؛ آخرین ایثار خوش‌لفظ برای همدانی‌ها

افتخار و اقتدار؛ آخرین ایثار خوش‌لفظ برای همدانی‌ها
کنار عکسی از شهدا با کلامی پرمعنا نوشته شده بود «بچه بسیجی‌ها می‌خورند و می‌خوابند»؛ اشاره درست نگارنده به سفیر گلوله‌ای بود که بر جان آنها می‌نشیند و پیکر را بر زمین می‌خواباند، خوش‌لفظ هم رفت و پیکر پردردش آرام گرفت، افتخاری که در چشمان انبوه بدرقه‌کنندگان او موج می‌زد تا به ابد بر تارک همدان خواهد درخشید.

افتخار و اقتدار؛ آخرین ایثار خوش‌لفظ برای همدانی‌ها

کنار عکسی از شهدا با کلامی پرمعنا نوشته شده بود «بچه بسیجی‌ها می‌خورند و می‌خوابند»؛ اشاره درست نگارنده به سفیر گلوله‌ای بود که بر جان آنها می‌نشیند و پیکر را بر زمین می‌خواباند، خوش‌لفظ هم رفت و پیکر پردردش آرام گرفت، افتخاری که در چشمان انبوه بدرقه‌کنندگان او موج می‌زد تا به ابد بر تارک همدان خواهد درخشید.
افتخار و اقتدار؛ آخرین ایثار خوش‌لفظ برای همدانی‌ها