افراد با تجربه آموزش و پرورش با تغییر ساختار در این وزارتخانه مخالف هستند

افراد با تجربه آموزش و پرورش با تغییر ساختار در این وزارتخانه مخالف هستند
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه همه افراد با تجربه در آموزش و پرورش با تغییر ساختار در آن به طور جدی مخالفند،گفت: در نتیجه این تغییر و تحولات، عمر مدیریتی وزیر آموزش و پرورش صرف این موضوع می‌شود، اما در آخر بازدهی ندارد.

افراد با تجربه آموزش و پرورش با تغییر ساختار در این وزارتخانه مخالف هستند

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه همه افراد با تجربه در آموزش و پرورش با تغییر ساختار در آن به طور جدی مخالفند،گفت: در نتیجه این تغییر و تحولات، عمر مدیریتی وزیر آموزش و پرورش صرف این موضوع می‌شود، اما در آخر بازدهی ندارد.
افراد با تجربه آموزش و پرورش با تغییر ساختار در این وزارتخانه مخالف هستند