افراد پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص هستند/ دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند؛ از اتاق کاری بر‌نمی‌آید

افراد پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص هستند/ دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند؛ از اتاق کاری بر‌نمی‌آید
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص ، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

افراد پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص هستند/ دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند؛ از اتاق کاری بر‌نمی‌آید

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص ، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.
افراد پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص هستند/ دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند؛ از اتاق کاری بر‌نمی‌آید