افزایش قیمت بنزین بدون شفاف‌سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ممکن است؟

افزایش قیمت بنزین بدون شفاف‌سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ممکن است؟
در حالی رئیس جمهور از پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین دفاع کرده است که هم اجرای این پیشنهاد دولت، افزایش بیکاری را به دنبال دارد و هم دولت تاکنون از اجرای ماده 39 قانون برنامه مبنی بر شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است.

افزایش قیمت بنزین بدون شفاف‌سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ممکن است؟

در حالی رئیس جمهور از پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین دفاع کرده است که هم اجرای این پیشنهاد دولت، افزایش بیکاری را به دنبال دارد و هم دولت تاکنون از اجرای ماده 39 قانون برنامه مبنی بر شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است.
افزایش قیمت بنزین بدون شفاف‌سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ممکن است؟