افزایش قیمت ۴ میلیون تومانی سراتو و پژو ۲۰۰۸

افزایش قیمت ۴ میلیون تومانی سراتو و پژو ۲۰۰۸
طی روز جاری قیمت سراتو و پژو ۲۰۰۸ در بازار به ترتیب ۴ و ۵ میلیون تومان افزایش یافت.

افزایش قیمت ۴ میلیون تومانی سراتو و پژو ۲۰۰۸

طی روز جاری قیمت سراتو و پژو ۲۰۰۸ در بازار به ترتیب ۴ و ۵ میلیون تومان افزایش یافت.
افزایش قیمت ۴ میلیون تومانی سراتو و پژو ۲۰۰۸