افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها در آلودگی هوا/ شیر فراوان بنوشید

افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها در آلودگی هوا/ شیر فراوان بنوشید
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به علت آلودگی هوا با افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی و همچنین افزایش شمار مراجعات به بیمارستان‌ها رو به رو هستیم.

افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها در آلودگی هوا/ شیر فراوان بنوشید

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: به علت آلودگی هوا با افزایش بیماری‌های مزمن تنفسی و همچنین افزایش شمار مراجعات به بیمارستان‌ها رو به رو هستیم.
افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها در آلودگی هوا/ شیر فراوان بنوشید