افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی صحت ندارد

افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی صحت ندارد
انتشار خبری مبنی بر اینکه جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش داشته از سوی معاون اجتماعی پلیس راهور رد شد.

افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی صحت ندارد

انتشار خبری مبنی بر اینکه جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش داشته از سوی معاون اجتماعی پلیس راهور رد شد.
افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی صحت ندارد