افزایش چهار برابری تولید در تنها کارخانه نیترات کشور

افزایش چهار برابری تولید در تنها کارخانه نیترات کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال وبختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار تن نیترات در تنها کارخانه این محصول در کشور تولید شده است.

افزایش چهار برابری تولید در تنها کارخانه نیترات کشور

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال وبختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج هزار تن نیترات در تنها کارخانه این محصول در کشور تولید شده است.
افزایش چهار برابری تولید در تنها کارخانه نیترات کشور