افزایش 50 درصدی حجم معاملات در بازار بین بانکی/ نرخ سود بین بانکی در آذرماه ۱۸.۱درصد

افزایش 50 درصدی حجم معاملات در بازار بین بانکی/ نرخ سود بین بانکی در آذرماه ۱۸.۱درصد
معاملات در بازار بین بانکی در ۹ ‌ماهه امسال 27 هزار و 500 فقره به ارزش ۱۸هزار میلیارد تومان بود که از نظر تعداد 14.8 درصد و از لحاظ ارزش 49.9 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

افزایش 50 درصدی حجم معاملات در بازار بین بانکی/ نرخ سود بین بانکی در آذرماه ۱۸.۱درصد

معاملات در بازار بین بانکی در ۹ ‌ماهه امسال 27 هزار و 500 فقره به ارزش ۱۸هزار میلیارد تومان بود که از نظر تعداد 14.8 درصد و از لحاظ ارزش 49.9 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
افزایش 50 درصدی حجم معاملات در بازار بین بانکی/ نرخ سود بین بانکی در آذرماه ۱۸.۱درصد