الویری:نامزد پوششی کنار روحانی معرفی می‌کنیم،به سه دلیل!

الویری:نامزد پوششی کنار روحانی معرفی می‌کنیم،به سه دلیل!
مرتضی الویری می‌گوید: منافع ملی ما با حضور آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور بیشتر تامین می‌شود تا با حضور یک فرد اصلاح‌طلب. علت آن هم روشن است؛ کاندیدای ایده‌آلی که بخواهیم از جریان اصلاح‌طلبان معرفی کنیم شانس تایید صلاحیت ندارد.

الویری:نامزد پوششی کنار روحانی معرفی می‌کنیم،به سه دلیل!

مرتضی الویری می‌گوید: منافع ملی ما با حضور آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور بیشتر تامین می‌شود تا با حضور یک فرد اصلاح‌طلب. علت آن هم روشن است؛ کاندیدای ایده‌آلی که بخواهیم از جریان اصلاح‌طلبان معرفی کنیم شانس تایید صلاحیت ندارد.
الویری:نامزد پوششی کنار روحانی معرفی می‌کنیم،به سه دلیل!