امام جمعه ارومیه: دست از معصیت برداریم تا باران ببارد

امام جمعه ارومیه: دست از معصیت برداریم تا باران ببارد
ایسنا نوشت: امام جمعه ارومیه گفت: معصیت‌ها و گناهان انسانها عامل خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی است.

امام جمعه ارومیه: دست از معصیت برداریم تا باران ببارد

ایسنا نوشت: امام جمعه ارومیه گفت: معصیت‌ها و گناهان انسانها عامل خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی است.
امام جمعه ارومیه: دست از معصیت برداریم تا باران ببارد