امروز تشت رسوایی مذاکره با آمریکا از پشت بام افتاده است/ اروپایی‌ها در قضیه برجام با پیروی از آمریکا سرشان کلاه رفت!

امروز تشت رسوایی مذاکره با آمریکا از پشت بام افتاده است/ اروپایی‌ها در قضیه برجام با پیروی از آمریکا سرشان کلاه رفت!
معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اروپا برای نداشتن روابط راهبردی با ایران تا حدی جدی است که حتی حاضر نیست ما رقیبِ روسیه برای تأمین گاز اروپا باشیم.

امروز تشت رسوایی مذاکره با آمریکا از پشت بام افتاده است/ اروپایی‌ها در قضیه برجام با پیروی از آمریکا سرشان کلاه رفت!

معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اروپا برای نداشتن روابط راهبردی با ایران تا حدی جدی است که حتی حاضر نیست ما رقیبِ روسیه برای تأمین گاز اروپا باشیم.
امروز تشت رسوایی مذاکره با آمریکا از پشت بام افتاده است/ اروپایی‌ها در قضیه برجام با پیروی از آمریکا سرشان کلاه رفت!