امضای یادداشت تفاهم برقراری مکانیسم مشورت‌های سیاسی بین ایران و شیلی + فیلم

امضای یادداشت تفاهم برقراری مکانیسم مشورت‌های سیاسی بین ایران و شیلی + فیلم
یادداشت تفاهم برقراری مکانیسم مشورت‌های سیاسی بین ایران و شیلی به امضای ظریف و وزیر خارجه شیلی رسید.

امضای یادداشت تفاهم برقراری مکانیسم مشورت‌های سیاسی بین ایران و شیلی + فیلم

یادداشت تفاهم برقراری مکانیسم مشورت‌های سیاسی بین ایران و شیلی به امضای ظریف و وزیر خارجه شیلی رسید.
امضای یادداشت تفاهم برقراری مکانیسم مشورت‌های سیاسی بین ایران و شیلی + فیلم

عکس های داغ جدید