امید واهی تاجر مسلکان آمریکا از پایتخت تراشی برای صهیونیست ها

امید واهی تاجر مسلکان آمریکا از پایتخت تراشی برای صهیونیست ها
اگرچه بسیاری تغییر موضع سیاسی ترامپ را که بیشتر یک تاجر است تا یک سیاستمدار، از رفتار متداول او دور نمی‌دانند، اما به نظر می رسد او این تغییر سریع و موثر در سازمان رأی خود را مدیون جَرِد کوری کوشنر ، داماد 36 ساله‌اش است.

امید واهی تاجر مسلکان آمریکا از پایتخت تراشی برای صهیونیست ها

اگرچه بسیاری تغییر موضع سیاسی ترامپ را که بیشتر یک تاجر است تا یک سیاستمدار، از رفتار متداول او دور نمی‌دانند، اما به نظر می رسد او این تغییر سریع و موثر در سازمان رأی خود را مدیون جَرِد کوری کوشنر ، داماد 36 ساله‌اش است.
امید واهی تاجر مسلکان آمریکا از پایتخت تراشی برای صهیونیست ها