انتقادات با انتقام بودجه‌ای مواجه می‌شود

انتقادات با انتقام بودجه‌ای مواجه می‌شود
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه ظرفیت انتقاد در کشور پایین است، گفت: گاهی انتقادات با انتقام بودجه‌ای جبران می‌شود.

انتقادات با انتقام بودجه‌ای مواجه می‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه ظرفیت انتقاد در کشور پایین است، گفت: گاهی انتقادات با انتقام بودجه‌ای جبران می‌شود.
انتقادات با انتقام بودجه‌ای مواجه می‌شود