انتقاد تابش از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده

انتقاد تابش از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده
ایرنا نوشت:‌ نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از مصوبه این کمیسیون مبنی بر اجازه به دولت برای افزایش قیمت آب، گاز و حامل های انرژی درسال 96 انتقاد کرد.

انتقاد تابش از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده

ایرنا نوشت:‌ نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از مصوبه این کمیسیون مبنی بر اجازه به دولت برای افزایش قیمت آب، گاز و حامل های انرژی درسال 96 انتقاد کرد.
انتقاد تابش از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده