انتقاد روزنامه اعتماد از اکبر ترکان: این بی ادبی لازم بود؟

انتقاد روزنامه اعتماد از اکبر ترکان: این بی ادبی لازم بود؟
اعتماد نوشت:یکی از بدترین مواردی که در زمان دولت پیش شاهد آن بودیم، برخوردهایی تند و با ادبیات غیرمودبانه از سوی مسوولان علیه دیگران بود.

انتقاد روزنامه اعتماد از اکبر ترکان: این بی ادبی لازم بود؟

اعتماد نوشت:یکی از بدترین مواردی که در زمان دولت پیش شاهد آن بودیم، برخوردهایی تند و با ادبیات غیرمودبانه از سوی مسوولان علیه دیگران بود.
انتقاد روزنامه اعتماد از اکبر ترکان: این بی ادبی لازم بود؟

اتومبیل