انتقاد صریح گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضعیت بازداشتگاه‌های ترکیه

انتقاد صریح گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضعیت بازداشتگاه‌های ترکیه
مقام ارشد سازمان ملل متحد نسبت به اتهام‌ها علیه مقام‌های امنیتی ترکیه مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرد.

انتقاد صریح گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضعیت بازداشتگاه‌های ترکیه

مقام ارشد سازمان ملل متحد نسبت به اتهام‌ها علیه مقام‌های امنیتی ترکیه مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان ابراز نگرانی کرد.
انتقاد صریح گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضعیت بازداشتگاه‌های ترکیه
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *