انتقال ۲ جسد ایرانی حادثه نفت‌کش برای انجام آزمایش DNA/نمی‌توان از احتمال زنده ماندن سایر افراد حرف زد

انتقال ۲ جسد ایرانی حادثه نفت‌کش برای انجام آزمایش DNA/نمی‌توان از احتمال زنده ماندن سایر افراد حرف زد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت‌کش ایرانی به چین سفر کرده گفت: جنازه ۲ نفر از افراد ایرانی که در این نفت‌کش پیدا شدند به سمت شانگهای منتقل شده تا از طریق آزمایش DNA شناسایی شوند.

انتقال ۲ جسد ایرانی حادثه نفت‌کش برای انجام آزمایش DNA/نمی‌توان از احتمال زنده ماندن سایر افراد حرف زد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت‌کش ایرانی به چین سفر کرده گفت: جنازه ۲ نفر از افراد ایرانی که در این نفت‌کش پیدا شدند به سمت شانگهای منتقل شده تا از طریق آزمایش DNA شناسایی شوند.
انتقال ۲ جسد ایرانی حادثه نفت‌کش برای انجام آزمایش DNA/نمی‌توان از احتمال زنده ماندن سایر افراد حرف زد