انداختن بار توسعه بر دوش منابع طبیعی دریاچه ارومیه را به این وضع کشاند/ انتقال آب سریع‌ترین و ناپایدارترین راه احیا

انداختن بار توسعه بر دوش منابع طبیعی دریاچه ارومیه را به این وضع کشاند/ انتقال آب سریع‌ترین و ناپایدارترین راه احیا
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌ها علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌های کشور را به دلیل تمرکز بار توسعه بر روی منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: این تمرکز بیشتر بر روی منابع آب بوده است.

انداختن بار توسعه بر دوش منابع طبیعی دریاچه ارومیه را به این وضع کشاند/ انتقال آب سریع‌ترین و ناپایدارترین راه احیا

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌ها علت اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌های کشور را به دلیل تمرکز بار توسعه بر روی منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: این تمرکز بیشتر بر روی منابع آب بوده است.
انداختن بار توسعه بر دوش منابع طبیعی دریاچه ارومیه را به این وضع کشاند/ انتقال آب سریع‌ترین و ناپایدارترین راه احیا