انزوای کامل آمریکا در نشست شورای امنیت با موضوع قدس

انزوای کامل آمریکا در نشست شورای امنیت با موضوع قدس
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا در مورد شهر قدس تشکیل جلسه داده است.

انزوای کامل آمریکا در نشست شورای امنیت با موضوع قدس

شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا در مورد شهر قدس تشکیل جلسه داده است.
انزوای کامل آمریکا در نشست شورای امنیت با موضوع قدس