انصارالله: آمریکا ناامیدانه وکیل مدافع عربستان شده است

انصارالله: آمریکا ناامیدانه وکیل مدافع عربستان شده است
سخنگوی جنبش انصارالله یمن در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که عربستان چون به برخورداری از حمایت آمریکا مطمئن است، در حق ملت یمن جنایت بیشتری را مرتکب می‎شود.

انصارالله: آمریکا ناامیدانه وکیل مدافع عربستان شده است

سخنگوی جنبش انصارالله یمن در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که عربستان چون به برخورداری از حمایت آمریکا مطمئن است، در حق ملت یمن جنایت بیشتری را مرتکب می‎شود.
انصارالله: آمریکا ناامیدانه وکیل مدافع عربستان شده است