انفجار انتحاری نزدیک یک حسینیه در جنوب کرکوک

انفجار انتحاری نزدیک یک حسینیه در جنوب کرکوک
مهر نوشت:

انفجار انتحاری نزدیک یک حسینیه در جنوب کرکوک

مهر نوشت:
انفجار انتحاری نزدیک یک حسینیه در جنوب کرکوک

خبرگزاری دانشگاه های کشور