انفجار در نفت‌کش ایرانی در دریای چین

انفجار در نفت‌کش ایرانی در دریای چین
وزارت حمل‌ونقل پکن از وقوع انفجار در نفت‌کش ایرانی آتش‌گرفته در آبهای شرقی چین خبر داد.

انفجار در نفت‌کش ایرانی در دریای چین

وزارت حمل‌ونقل پکن از وقوع انفجار در نفت‌کش ایرانی آتش‌گرفته در آبهای شرقی چین خبر داد.
انفجار در نفت‌کش ایرانی در دریای چین