اهداءلوح فشرده کتاب دوم دبستان و داستان چوپان دروغگو به «محمود صادقی»

اهداءلوح فشرده کتاب دوم دبستان و داستان چوپان دروغگو به «محمود صادقی»
جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تربیت مدرس به محمود صادقی یک لوح فشرده کتاب دوم دبستان و داستان چوپان دروغگو را هدیه دادند.

اهداءلوح فشرده کتاب دوم دبستان و داستان چوپان دروغگو به «محمود صادقی»

جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تربیت مدرس به محمود صادقی یک لوح فشرده کتاب دوم دبستان و داستان چوپان دروغگو را هدیه دادند.
اهداءلوح فشرده کتاب دوم دبستان و داستان چوپان دروغگو به «محمود صادقی»