اوباما شرایط کنونی آمریکا را مشابه دوران قبل از ظهور هیتلر در آلمان خواند

اوباما شرایط کنونی آمریکا را مشابه دوران قبل از ظهور هیتلر در آلمان خواند
رئیس جمهور پیشین آمریکا ضمن مقایسه وضعیت کنونی آمریکا با آلمان در دهه 1930 میلادی درباره شکننده بودن دموکراسی در آمریکا و گسترش بومی گرایی در این کشور ابراز نگرانی کرد.

اوباما شرایط کنونی آمریکا را مشابه دوران قبل از ظهور هیتلر در آلمان خواند

رئیس جمهور پیشین آمریکا ضمن مقایسه وضعیت کنونی آمریکا با آلمان در دهه 1930 میلادی درباره شکننده بودن دموکراسی در آمریکا و گسترش بومی گرایی در این کشور ابراز نگرانی کرد.
اوباما شرایط کنونی آمریکا را مشابه دوران قبل از ظهور هیتلر در آلمان خواند