اولین لشکرکشی ترکیه به سوریه با پیاده‌نظامی از جنس تروریسم

اولین لشکرکشی ترکیه به سوریه با پیاده‌نظامی از جنس تروریسم
تحولات عرصه سوریه آنقدر پیچیده و در عین حال سریع است که کسانی که در یک منطقه سوریه با هم همکاری می‌کنند، چندی بعد در منطقه‌ای دیگر روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. جرابلس حلب اکنون عرصه این پدیده است؛ تروریسم با تروریسم.

اولین لشکرکشی ترکیه به سوریه با پیاده‌نظامی از جنس تروریسم

تحولات عرصه سوریه آنقدر پیچیده و در عین حال سریع است که کسانی که در یک منطقه سوریه با هم همکاری می‌کنند، چندی بعد در منطقه‌ای دیگر روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. جرابلس حلب اکنون عرصه این پدیده است؛ تروریسم با تروریسم.
اولین لشکرکشی ترکیه به سوریه با پیاده‌نظامی از جنس تروریسم

خبرگزاری دانشگاه های کشور