اکثر کانادایی‌ها داعش را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند

اکثر کانادایی‌ها داعش را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند
نتایج نظرسنجی «ایپسوس» حاکی از آن است که 74 درصد از مردم کانادا، داعش را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی کشور خود می‌دانند.

اکثر کانادایی‌ها داعش را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند

نتایج نظرسنجی «ایپسوس» حاکی از آن است که 74 درصد از مردم کانادا، داعش را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی کشور خود می‌دانند.
اکثر کانادایی‌ها داعش را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی خود می‌دانند