اگر مشکل نداشتیم برف بحران‌ساز نبود/ لزوم افزایش تاب‌آوری شهرها با توسعه ‌حمل و نقل ریلی

اگر مشکل نداشتیم برف بحران‌ساز نبود/ لزوم افزایش تاب‌آوری شهرها با توسعه ‌حمل و نقل ریلی
وزیر راه و شهرسازی با اذعان به اینکه اگر در روزهای اخیر مشکلی نبود، بحرانی به وقوع نمی‌پیوست، گفت: حرکت به سمت شهرسازی با حمل و نقل ریل‌پایه برای افزایش مقاومت شهرها مقابل حوادث راهکاری است که باید اجرا شود.

اگر مشکل نداشتیم برف بحران‌ساز نبود/ لزوم افزایش تاب‌آوری شهرها با توسعه ‌حمل و نقل ریلی

وزیر راه و شهرسازی با اذعان به اینکه اگر در روزهای اخیر مشکلی نبود، بحرانی به وقوع نمی‌پیوست، گفت: حرکت به سمت شهرسازی با حمل و نقل ریل‌پایه برای افزایش مقاومت شهرها مقابل حوادث راهکاری است که باید اجرا شود.
اگر مشکل نداشتیم برف بحران‌ساز نبود/ لزوم افزایش تاب‌آوری شهرها با توسعه ‌حمل و نقل ریلی