ایجاد 15 هزار شغل در لرستان با اجرای بسته اشتغال فراگیر

ایجاد 15 هزار شغل در لرستان با اجرای بسته اشتغال فراگیر
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از ایجاد 15 هزار شغل در لرستان در راستای اجرای بسته اشتغال فراگیر خبر داد.

ایجاد 15 هزار شغل در لرستان با اجرای بسته اشتغال فراگیر

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از ایجاد 15 هزار شغل در لرستان در راستای اجرای بسته اشتغال فراگیر خبر داد.
ایجاد 15 هزار شغل در لرستان با اجرای بسته اشتغال فراگیر