ایران بازنده رقابت‌های گازی منطقه/ انفعال سیاسی و اقتصادی در برابر نقض قرارداد پاکستان

ایران بازنده رقابت‌های گازی منطقه/ انفعال سیاسی و اقتصادی در برابر نقض قرارداد پاکستان
درحالی پاکستان به دنبال واردات گاز از ترکمنستان است که به طور صریح مسئولان انرژی این کشور اعلام کرده‌اند آمریکا مانع واردات گاز از ایران است که ظاهرا این موضوع نقض روح برجام است.

ایران بازنده رقابت‌های گازی منطقه/ انفعال سیاسی و اقتصادی در برابر نقض قرارداد پاکستان

درحالی پاکستان به دنبال واردات گاز از ترکمنستان است که به طور صریح مسئولان انرژی این کشور اعلام کرده‌اند آمریکا مانع واردات گاز از ایران است که ظاهرا این موضوع نقض روح برجام است.
ایران بازنده رقابت‌های گازی منطقه/ انفعال سیاسی و اقتصادی در برابر نقض قرارداد پاکستان