ایران به عنوان ابرقدرت جدید منطقه، چگونه در حال توسعه اثرگذاری خود است

ایران به عنوان ابرقدرت جدید منطقه، چگونه در حال توسعه اثرگذاری خود است
ایران در نیم قرن اخیر به چنان حدی از نقطه عطف از نظر میزان نفوذ و اهرم فشار در منطقه رسیده است که می‌تواند از این نظر هر یک از قدرت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشد.

ایران به عنوان ابرقدرت جدید منطقه، چگونه در حال توسعه اثرگذاری خود است

ایران در نیم قرن اخیر به چنان حدی از نقطه عطف از نظر میزان نفوذ و اهرم فشار در منطقه رسیده است که می‌تواند از این نظر هر یک از قدرت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشد.
ایران به عنوان ابرقدرت جدید منطقه، چگونه در حال توسعه اثرگذاری خود است