ایران حمله تروریستی به یک مرکز فرهنگی و خبرگزاری در کابل را به شدت محکوم کرد

ایران حمله تروریستی به یک مرکز فرهنگی و خبرگزاری در کابل را به شدت محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله انتحاری تروریستی امروز به یک مرکز فرهنگی و دفتر خبرگزاری آوای افغانستان را محکوم کرد و آن را نشانگر عمق کینه و نفرت آمران و عاملان تروریسم از آزادی بیان، آگاهی، شناخت و وحدت مردم افغانستان خواند.

ایران حمله تروریستی به یک مرکز فرهنگی و خبرگزاری در کابل را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله انتحاری تروریستی امروز به یک مرکز فرهنگی و دفتر خبرگزاری آوای افغانستان را محکوم کرد و آن را نشانگر عمق کینه و نفرت آمران و عاملان تروریسم از آزادی بیان، آگاهی، شناخت و وحدت مردم افغانستان خواند.
ایران حمله تروریستی به یک مرکز فرهنگی و خبرگزاری در کابل را به شدت محکوم کرد