ایران چالش آمریکا، اسرائیل و عربستان در منطقه است

ایران چالش آمریکا، اسرائیل و عربستان در منطقه است
یک روزنامه آمریکایی در مطلبی به تجربیات ایران در مسیر مبارزه با داعش و لطمه زدن به منافع آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد.

ایران چالش آمریکا، اسرائیل و عربستان در منطقه است

یک روزنامه آمریکایی در مطلبی به تجربیات ایران در مسیر مبارزه با داعش و لطمه زدن به منافع آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در منطقه اشاره کرد.
ایران چالش آمریکا، اسرائیل و عربستان در منطقه است