بارش خفیف باران در تهران

بارش خفیف باران در تهران
بارش خفیف باران در پایتخت که از دقایقی پیش آغاز شده‌است، ادامه دارد.

بارش خفیف باران در تهران

بارش خفیف باران در پایتخت که از دقایقی پیش آغاز شده‌است، ادامه دارد.
بارش خفیف باران در تهران