بازداشت ۲۴۰ نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا

بازداشت ۲۴۰ نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا
۲۴۰ نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت شدند.

بازداشت ۲۴۰ نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا

۲۴۰ نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت شدند.
بازداشت ۲۴۰ نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتا