بازگشایی مجدد خط ۷ مترو ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

بازگشایی مجدد خط ۷ مترو ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد
شهردار تهران گفت: حدود 400 میلیارد تومان بازگشایی مجدد خط 7 مترو بودجه نیاز دارد که البته با این مبلغ همه ایستگاه‌های خط 7 آماده نمی‌شود ولی ایمنی خط 7 لحاظ می‌شود و قابل استفاده خواهد شد.

بازگشایی مجدد خط ۷ مترو ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

شهردار تهران گفت: حدود 400 میلیارد تومان بازگشایی مجدد خط 7 مترو بودجه نیاز دارد که البته با این مبلغ همه ایستگاه‌های خط 7 آماده نمی‌شود ولی ایمنی خط 7 لحاظ می‌شود و قابل استفاده خواهد شد.
بازگشایی مجدد خط ۷ مترو ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد