بازگشت آرامش به پایتخت/ ۳ ساعت از وقوع زلزله گذشت

بازگشت آرامش به پایتخت/ ۳ ساعت از وقوع زلزله گذشت
پس از چند ساعت پر التهاب در پایتخت که ناشی از وقوع زلزله شب گذشته بود، هم اکنون آرامش نسبی به شهر بازگشته است.

بازگشت آرامش به پایتخت/ ۳ ساعت از وقوع زلزله گذشت

پس از چند ساعت پر التهاب در پایتخت که ناشی از وقوع زلزله شب گذشته بود، هم اکنون آرامش نسبی به شهر بازگشته است.
بازگشت آرامش به پایتخت/ ۳ ساعت از وقوع زلزله گذشت