بازگشت آرامش به پایتخت

بازگشت آرامش به پایتخت
پس از چند ساعت پر التهاب در پایتخت که ناشی از وقوع زلزله شب گذشته بود، در این ساعت آرامش نسبی به شهر بازگشته است.

بازگشت آرامش به پایتخت

پس از چند ساعت پر التهاب در پایتخت که ناشی از وقوع زلزله شب گذشته بود، در این ساعت آرامش نسبی به شهر بازگشته است.
بازگشت آرامش به پایتخت