بافت فرسوده رها شده است/ وجود بیش از ۳هزار هکتار بافت فرسوده در پایتخت

بافت فرسوده رها شده است/ وجود بیش از ۳هزار هکتار بافت فرسوده در پایتخت
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: وضعیت بافت فرسوده در شهر تهران نامناسب بوده و برای ایمنی بافت فرسوده هیچ گونه پیشرفتی صورت نگرفته است.

بافت فرسوده رها شده است/ وجود بیش از ۳هزار هکتار بافت فرسوده در پایتخت

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر گفت: وضعیت بافت فرسوده در شهر تهران نامناسب بوده و برای ایمنی بافت فرسوده هیچ گونه پیشرفتی صورت نگرفته است.
بافت فرسوده رها شده است/ وجود بیش از ۳هزار هکتار بافت فرسوده در پایتخت