بانوان شمشیرباز آذربایجان‌غربی سوم کشور شدند

بانوان شمشیرباز آذربایجان‌غربی سوم کشور شدند
در پایان مسابقات قهرمانی کشور شمشیربازی بانوان کشور در تهران، تیم آذربایجان‌غربی به عنوان سوم دست یافت.

بانوان شمشیرباز آذربایجان‌غربی سوم کشور شدند

در پایان مسابقات قهرمانی کشور شمشیربازی بانوان کشور در تهران، تیم آذربایجان‌غربی به عنوان سوم دست یافت.
بانوان شمشیرباز آذربایجان‌غربی سوم کشور شدند