باید با زمین‌لرزه زندگی کنیم/ اکثر نقاط کشورمان روی گسل‌ است؛ خانه‌ها را مقاوم کنید

باید با زمین‌لرزه زندگی کنیم/ اکثر نقاط کشورمان روی گسل‌ است؛ خانه‌ها را مقاوم کنید
استاندار تهران با بیان اینکه اکثر نقاط کشور روی گسل‌ است و باید خانه‌ها را مقاوم کنیم، گفت: باید با زمین‌لرزه زندگی کنیم.

باید با زمین‌لرزه زندگی کنیم/ اکثر نقاط کشورمان روی گسل‌ است؛ خانه‌ها را مقاوم کنید

استاندار تهران با بیان اینکه اکثر نقاط کشور روی گسل‌ است و باید خانه‌ها را مقاوم کنیم، گفت: باید با زمین‌لرزه زندگی کنیم.
باید با زمین‌لرزه زندگی کنیم/ اکثر نقاط کشورمان روی گسل‌ است؛ خانه‌ها را مقاوم کنید