با تمام توان به کشورهای اسلامی کمک خواهیم کرد/ در یک شرایط امنیتی بسیار مناسبی قرار داریم

با تمام توان به کشورهای اسلامی کمک خواهیم کرد/ در یک شرایط امنیتی بسیار مناسبی قرار داریم
وزیر کشور گفت: هر وقت ندای کمک‌خواهی مسلمین وجود داشته باشد ما به آنها کمک خواهیم کرد و این کمک می‌تواتد به عنوان کمک سیاسی، بین‌المللی و مستشاری و خیرخواهانه باشد.

با تمام توان به کشورهای اسلامی کمک خواهیم کرد/ در یک شرایط امنیتی بسیار مناسبی قرار داریم

وزیر کشور گفت: هر وقت ندای کمک‌خواهی مسلمین وجود داشته باشد ما به آنها کمک خواهیم کرد و این کمک می‌تواتد به عنوان کمک سیاسی، بین‌المللی و مستشاری و خیرخواهانه باشد.
با تمام توان به کشورهای اسلامی کمک خواهیم کرد/ در یک شرایط امنیتی بسیار مناسبی قرار داریم

عرفان دینی